Informace o projektu

Základní údaje

Název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram

Zkrácený název projektu: SPRSS v SO ORP Příbram

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015314

Období realizace: 1. 5. 2020 - 30. 4. 2022 (24 měsíců)

Příjemce podpory: Město Příbram

Anotace projektu

Koncepční zajištění sociální oblasti ve správním obvodu ORP Příbram je z hlediska jejího dalšího rozvoje klíčové. SPRSS v SO ORP Příbram na období let 2022 - 2024 je zásadním rozvojovým dokumentem, který ve spolupráci všech relevantních územních aktérů specifikuje aktuální stav v řešené oblasti (poptávka, potřeby, požadavky, nabídka služeb), vč. dílčích prognóz očekávaného vývoje a navrhne komplex opatření k zajištění pokrytí potřeb sociálních služeb na vymezeném území.

Cíl projektu

Cílem projektu je zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve spádovém obvodu ORP Příbram na období let 2022 - 2024 (SPRSS). Zpracovaný SPRSS přinese koncepční a systémové zajištění rozvoje v sociální oblasti v řešeném území a zavede tak v regionu zcela nové prvky (monitorování potřeb, preventivní opatření, koordinace poskytování informací v území, návaznost nabídky služeb na poptávku,
návrhy na zajištění dostatečných kapacit), které umožní efektivně řídit poskytování sociálních služeb v návaznosti na identifikované potřeby území. SPRSS bude zpracován ve struktuře:

 1. obecná část (význam, účel, předpoklady úspěšnosti plánování sociálních služeb, legislativní, metodická, teoretická východiska zpracování SPRSS pro území ORP Příbram);
 2. územní vymezení SPRSS, základní charakteristika území, relevantní územní vazby, regionální souvislosti;
 3. analýza sociální oblasti v řešeném území;
 4. specifikace východisek pro návrhovou část SPRSS;
 5. zpracování návrhové části SPRSS;
 6. návrh implementace SPRSS. SPRSS bude obsahovat náležitosti dle § 3, písm. h), zák. č. 108/2006 Sb., z hlediska kvality bude splňovat kritéria Ministerstva práce a sociálních věcí.

Aktivity projektu

 1. Zajištění a koordinace procesu plánování - zajištění postupů zpracování (metodická koordinace), organizačního zajištění (role a kompetence jednotlivých klíčových aktérů), koordinace procesu zpracování (informování, komunikace, řízení).
 2. Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS - vyhodnocení předchozích relevantních komunitních plánu sociálních služeb v řešeném území, analýza potřebnosti sociálních služeb v území, analýza poskytovatelů sociálních služeb v území,  komplexní vyhodnocení sociální situace v území, převzetí výstupů z projektu MAS Podbrdsko - Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko (reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006598) a identifikace hlavních východisek pro návrhovou část SPRSS.
 3. Zpracování SPRSS, resp. návrhové části SPRSS ve vazbě na výstupy předchozí analytické části a na základě širšího projednání s klíčovými aktéry v území (poskytovatelé, uživatelé, zadavatelé, zřizovatelé) a navržení systému monitoringu a evaluace vzhledem k nastaveným cílům a parametrům SPRSS.
 4. Informování a zapojování účastníků procesu plánování - vytvoření udržitelné komunikační platformy pro zajištění kontinuální informovanosti aktérů v území a zpětných vazeb z území (webové stránky, informační materiály, tematické a územní workshopy, mediální prezentace).
 5. Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a kraji - zajištění územních přesahů plánování rozvoje sociálních služeb, koordinace s krajským plánem sociálních služeb, akceptace oborově tematických přesahů zejména v oblasti školství a zdravotnictví v obcích řešeného území a koordinace obcí a dalších územních aktérů v navrhovaném systému rozvoje sociálních služeb.